40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 188
zielone logo skarpa 200x200

Ogólne warunki współpracy (OWW)

1. Postanowienia Ogólne

 • Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (zwane dalej OWW) regulują zasady zawierania i realizacji umów w zakresie świadczenia usług przez firmę SKARPA Anna Wąsik (zwanej dalej Wykonawcą) na rzecz innych podmiotów (zwanych dalej Zamawiającym).
 • OWW stanowią integralną część umów zawieranych przez Wykonawcę, w tym w formie zarówno pisemnego jak i ustnego zamówienia. Zmiana poszczególnych postanowień OWW może nastąpić w formie oddzielnej, pisemnej umowy Stron.
 • Wykonawcy nie obowiązują żadne warunki świadczenia usług Zamawiającego sprzeczne z niniejszymi OWW, nawet w przypadku gdy Wykonawca nie wyraził sprzeciwu wobec takich warunków.
 • Postanowienia OWW mogą być zmienione wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zawarcie Umowy

 • Podstawą realizacji usługi jest potwierdzenie zamówienia Zamawiającego złożone w nawiązaniu do zapytania Zamawiającego w formie pisemnej via e-mail lub sms.
 • W przypadku jakiejkolwiek zmiany w stosunku do treści oferty, zamówienia bądź wprowadzenia zastrzeżeń  do  treści  wyżej  wymienionych,  umowa  zawarta  zostanie dopiero  z  momentem  potwierdzenia  przez Wykonawcę  przyjęcia  zamówienia  ze zmianami  czy  zastrzeżeniami.  Brak  potwierdzenia  zamówienia  jest  jednoznaczny z tym, że umowa nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
 • Oferty, potwierdzenia  zamówień  i  inne  oświadczenia  Wykonawcy  dotyczące zawarcia,  treści,  realizacji  lub  zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.
 • Oferty składane  przez  Wykonawcę  obowiązują  przez  okres  14  dni  od  daty doręczenia oferty do Zamawiającego, chyba że uzgodniono inaczej. Oferta przestaje obowiązywać w przypadku, gdy Zamawiający nie przyjmie oferty względnie dojdzie do odwołania treści oferty przez Wykonawcę bądź z upływem zakreślonego czasu.

3. Realizacja Usługi

 • Wykonawca potwierdzając  przyjęcie  zamówienia  do  realizacji  wskazuje  termin wpłaty zaliczki na poczet ceny lub termin zapłaty ceny w związku z realizacją umowy.
 • Termin realizacji  zamówienia  określony  przez  Wykonawcę  w  potwierdzeniu zamówienia  ulega  przedłużeniu  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  za  które Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności,  w szczególności:  siły  wyższej oraz awarii sprzętu.
 • O zrealizowaniu usługi Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej, drogą elektroniczną.

4. Cena

 • Cena za  realizację  zamówienia  będzie  określona  każdorazowo  w  ofercie  lub potwierdzeniu  zamówienia. Podane  ceny  są  cenami  netto,  do  których  zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zamawiający zobowiązuje  się  zapłacić  cenę  w  terminie  wskazanym  w  ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub – gdy termin nie został tam wskazany – w wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
 • Doręczenie faktury nastąpi bezpośrednio, pocztą lub elektronicznie.
 • W przypadku opóźnienia w płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy mają zastosowanie  przepisy  stanowiące  o  naliczaniu  przez  Wykonawcę  odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 • W przypadku,  gdy  po  zawarciu  umowy  wystąpią  okoliczności  uzasadniające podwyższenie ceny usługi Wykonawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny usługi wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.

5. Odpowiedzialność za wady

 • Odpowiedzialność Wykonawcy  jest  wyłączona,  jeżeli  wada  dzieła  powstała  z przyczyny tkwiącej w materiale, którego dotyczy usługa.
 • Odpowiedzialność za jakość materiału powierzonego do wykonania usługi ponosi wyłącznie Zamawiający.

6. Inne postanowienia

 • Sądem właściwym  do  rozstrzygania  ewentualnych  sporów  będzie  właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Wykonawcy.
 • Adresem do  doręczeń  będzie  adres  pocztowy  bądź  mailowy  wskazany  w  treści zamówienia. W przypadku braku takiego wskazania przyjmuje się, że jest to adres, z którego przychodzi korespondencja od Zamawiającego.

SKARPA Anna Wąsik
Pustułek 6/4
40-668 Katowice
NIP 9542546059
REGON 386243278

Baza sprzętowa:
40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 188

SKARPA Anna Wąsik 2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie HYBOX - Sztuka Wzornictwa Przemysłowego